Zásady ochrany osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.


1. Kdo je zodpovědný za ochranu Vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je provozovatel internetového obchodu www.luciehoust.cz

Lucie Houšťová Šanovská
Tašov 51, 400 01 Tašov
IČO: 63747529
Tel. +420 731 469 86
E-mail: atelierskla@luciehoust.cz

2. Které údaje a za jakým účelem od Vás získáváme

a) Údaje shromažďované z právního titulu za účelem plnění Kupní smlouvy a plnění požadavků Zákona o účetnictví:

 • jméno, příjmení, doručovací a fakturační adresa, název firmy, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail,
 • objednané zboží, údaje k objednávce o platbách, reklamacích a vrácení zboží.

Pokud nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme schopni Vám zboží prodat, protože bychom tím porušili zákon.

b) Údaje shromažďované z titulu oprávněného zájmu za účelem zajištění bezpečnosti Vašich údajů a zlepšení komfortu nakupování:

Údaje nutné k vytvoření Vašeho uživatelského účtu (vytvoření účtu je dobrovolné, k nákupu není tento účet bezpodmínečně nutný):

 • e-mail a heslo (slouží k ověření Vaší identity při přihlašování k uživatelskému účtu),
 • údaje pro předvyplnění hlavičky Vaší objednávky při opakovaných nákupech.

Uživatelský účet Vám usnadní pořízení objednávky automatickým předvyplněním některých jejich údajů, sledování historie Vašich objednávek, opakovaný tisk dokladů, sledování stavu objednávky a procesu jejího doručování. Vaše heslo v uživatelském účtu neukládáme, pouze jeho otisk (hash), ze kterého není možné heslo zpětně určit. Nemusíte se proto bát jeho zneužití, v případě, že stejné heslo používáte i jinde.

Uživatelský účet můžete kdykoli zrušit v sekci Můj účet. Tím Váš uživatelský účet zanikne spolu se všemi jeho údaji. I poté, co svou registraci zrušíte, budeme dále evidovat Vaše objednávky a faktury viz článek 2. odstavec a) a článek 5., abychom neporušili zákon.

c) Údaje vyžadující Váš souhlas:

 • souhlas se zasíláním novinek (souhlas je dobrovolný, nemusíte jej poskytnout).

Pokud nám k tomu udělíte souhlas, můžeme zasílat e-mailové zprávy o tom, co je nového v našem e-shopu. E-maily rozesíláme maximálně jednou měsíčně. Souhlas se zasíláním můžete kdykoli odvolat v sekci Můj účet.

3. Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme

Vaše osobní údaje používáme:
a) k účelům uvedeným v článku 2.,
b) pro komunikaci s Vámi a k odpovědím na Vaše dotazy a připomínky,
c) anonymizované údaje (údaje, ze kterých není poznat Vaše identita) můžeme libovolně použít k vedení našich statistik, analýze chování zákazníků obecně, ke zlepšování našich služeb a uchovávat je libovolnou dobu.

Jiným způsobem Vaše osobní údaje nezpracováváme a nepoužíváme je k automatickému rozhodování ani k Vašemu profilování.

4. Jak dlouho Vaše údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytně nutné k plnění účelu, pro který byly získány (viz článek 2.), pokud to zákony nevyžadují jinak.

5. Komu můžeme Vaše osobní údaje poskytnout

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout dalším subjektům:

a) zpracovatelům pro zajištění výše popsaných účelů (článek 2.). Zpracovatelé mohou použít Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění daného účelu.
Jde zejména o:

 • poskytovatele účetních služeb,
 • poskytovatele hostingových a serverových služeb,
 • služby programátora,
 • služby doručení zásilky,

b) státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě …) a to pouze v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

6. Jaké jsou ve vztahu k osobním údajům Vaše povinnosti

Vaší povinností je:

 • uvádět své osobní údaje vždy správně a pravdivě,
 • na objednávkách a při komunikaci s námi musíte uvádět vždy své aktuální údaje,
 • chránit své přístupové údaje, aby nedošlo k jejich zneužití.

V případě změn byste měli včas aktualizovat i svůj uživatelský účet. Předejdete tomu, že se na objednávku dostanou staré neplatné údaje a Vy je zapomenete opravit.

7. Jaká jsou ve vztahu k osobním údajům Vaše práva

Vaše práva podle platných zákonů:

 • právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme,
 • právo na opravu těchto údajů,
 • právo na jejich vymazání nebo blokování,
 • právo vznést námitku proti zpracování dat podle článku 2. odstavec b),
 • právo na přenositelnost (právo získat své údaje v běžném, strojově čitelném formátu).

Pro uplatnění těchto práv je třeba nám napsat písemnou žádost na naše kontaktní údaje uvedené v článku 1. Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Z důvodu složitosti lze dobu prodloužit o další dva měsíce.

 • právo podat stížnost

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete kdykoli obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7


Datum účinnosti: 1. 3. 2021

Poznámka:
Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou měnit. Pokud obsah dokumenu změníme, budeme datum účinnosti aktualizovat.